Wang Wang, MD

Associate Professor, Anesthesiology & Pain Medicine

Adjunct Associate Professor, Laboratory Medicine and Pathology

Location
South Lake Union

About Me

Focus
Cardiovascular metabolism and mitochondrial function

Location
South Lake Union

Pei Wang, Shangcheng Xu, Jiqian Xu, Yanguo Xin, Yan Lu, Huiliang Zhang, Bo Zhou, Haodong Xu, Shey-Shing Sheu, Rong Tian, Wang Wang. Elevated MCU expression by CaMKIIδB limits pathological cardiac remodeling. Circulation. 145, 1067-1083, 2022.

Qingxun Hu, Dan Wu, Matthew Walker, Pei Wang, Rong Tian, and Wang Wang. Genetically encoded biosensors for evaluating NAD+/NADH ratio in cytosolic and mitochondrial compartments. Cell Reports Methods. 1, 100116, 2021.

Qingxun Hu, Huiliang Zhang, Nicolás Gutiérrez Cortés, Dan Wu, Pei Wang, Jing Zhang, Julie A. Mattison, Eric Smith, Lisa F. Bettcher, Mingyi Wang, Edward G. Lakatta, Shey-Shing Sheu, Wang Wang. Increased Drp1 Acetylation by Lipid Overload